Affärsidé

Vår affärsidé är att investera i privata företag i Väst- Central- och Östra Afrika, verksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn. De bolag som vi är med att finansiera måste ha en tydlig tillväxtagenda och drivas av en kombination av sund ekonomisk avkastning och långsiktigt värdeskapande som utvecklar samhällena där de är verksamma. Inriktningen på deras verksamhet är att nå så långt ner i marknaderna som möjligt för att tillgodose grundläggande behov hos så många människor som möjligt, vilket inkluderar de sämst ställda.

Vision

Vår vision är att utveckla marknadsledande bolag som förbättrar hälsa och sjukvård i Afrika söder om Sahara.

Mission

Vår mission är god hälsa och sjukvård för alla i Afrika söder om Sahara.

Styrelse

Anders Schönning (ordförande)
Gun-Britt Hellgren
Stefan Kaiser

Ledning

Lars-Olof Hellgren
Stefan Kaiser

Värdegrund

• Alla människor har samma absoluta och okränkbara människovärde.

• Människan har en inneboende kraft att lyfta sig själv och förändra sin situation.

• Varje människa har, utifrån sina egna förutsättningar, ett personligt ansvar för sina handlingar.

• Solidaritet mellan människor är en kraft för förändring.

• Alla människor har grundläggande rättigheter, oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning, religion, nationellt eller socialt ursprung, politisk åsikt eller var de bor.

• För att möta globala utmaningar behöver vi ta ansvar för varandra.

• Marknadsekonomi som system är en kraft som kan skapa och fördela välstånd.

• Varaktiga lösningar som möter människors behov kräver ömsesidig respekt för lokala förutsättningar, lokal förankring och långsiktigt ansvarstagande.